Informace 

Hladina v nádrži stoupla na kótu 354 mnm a je tendence, že nastoupá až na kótu 355 mnm.
Z tohoto důvodu tímto oznamujeme, že s okamžitou platností se ruší bod č.3 „Zákaz používání všech typů krmítek“.

Milí rybáři

Stávající průměrné hodnoty přítoku, fáze  rozestavěnosti stavby a konkrétní stav vodní hladiny na ÚN Letovice, v současné době deklarují jednoznačnou nereálnost plánovaného napuštění nádrže do kóty 355 m.n, kdy měl být dle původního předpokladu obnoven rybolov. Z tohoto důvodu jsme jako rybářský spolek, již koncem června iniciovali společná jednání s vedením MRS z.s. v Brně,  ve snaze se dohodnout na umožnění rybolovu dříve. Nejlépe již v letních měsících tohoto roku, bez ohledu na stávající výšku hladiny, která dnes představuje cca -7,4m, měřeno od přelivné hrany přepadu. Vzhledem ke vstřícnému postoji pracovníků Povodí Moravy s.p. , jako investora stavby a zhotovitele díla fa Polanský a Dolver s.r.o., můžeme již dnešního dne oficiálně zveřejnit milou zprávu pro všechny rybáře a to,

 obnovení rybolovu na ÚN Letovice

od 15.7.2022.

Z důvodu stále probíhající rekonstrukce vodního díla, pohybu těžké techniky, zachování bezpečnosti pohybu osob, výraznému sníženého stavu objemu vody a vodní hladiny oproti normálu, však bude rybolov možný pouze na vybraných úsecích a za určitých  podmínek,  které vyplynuly z jednání s MRS z.s. Brno a jsou uvedeny v textu níže. Stejné podmínky budou uvedeny i na osazených cedulích podél břehu v rámci vymezených úseků.

Pro zachování bezpečnosti jak rybářů, tak pracovníků stavby, Vás  prosím o zvýšenou obezřetnost a vzájemnou ohleduplnost při pohybu kolem ÚN, při parkování i vlastním rybolovu. Koupání i pohyb plavidel neřešíme a je pouze na vlastní nebezpečí. Vyhněte se prosím při rybaření ( koupání) ze břehu úseku s provzdušňujícími aereátory. Do úseku č.3 využívejte případně přístup kolem areálu Svitavice, nikoliv přes obec Lazinov, kde se po staré silnici až do ukládacího prostoru těžených  sedimentů tzv. „Číny“,  stále pohybuje těžká technika!!

Dodržujte také prosím všechna nová ustanovení, pro ochranu zbývající rybí obsádky, za kterých se nám v rámci vynaložení nemalého úsilí podařilo vrátit s předstihem na  Křetínku rybářský život. Jde o geneticky velmi důležitý materiál  pro přirozenou a rychlou obnovu pestrého rybího společenství,  především pak dravých ryb. Chraňme si to co máme a co nám po absenci loňského i letošního vysazování ve vodě ještě zbylo. Respektujme vytvořená klidová pásma. Zvláště apeluji na dodržování všech ustanovení BPVRP ( rybářského řádu) a nově stanovených  podmínek lovu a to až do odvolání.

Po celou dobu příprav rekonstrukce vodního díla, tedy po dobu více jak 5-ti let, zvláště pak při snížení hladiny až na -13m, jsme se vždy snažili chránit naše rybářské zájmy a především zabránit jakémukoliv výraznému dopadu stavby na rybí obsádku. Chtělo to občas velkou trpělivost v jednáních a najít vzájemnou dohodu partnerů. V konečné podobě pak výsledek či sjednaný kompromis sdělit  rybářské veřejnosti v pravý čas, aby nevznikla řada desinformací a lživých výroků. Pominout hloupé řeči a arogantní výrazy některých jednotlivců a nezodpovědných rybářů myslících pouze na sebe. Občas mít i tvrdé lokty v zájmu rybářů, abychom chránili to, co máme rádi. Naše ryby a naši Křetínku. Ne vždy je všechna ta snaha v jednání pro celek hned vidět, ale věřím, že dnešní výsledek a to, že se přehrada bez negativního vlivu na svou obsádku plní, hovoří za vše. Osobně doufám, že již nedojde k žádné mimořádné situaci, byť nás čekají rizikové letní teploty, pravděpodobný úbytek rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšená eutrofizace vody spojená s množením sinic a řas.

Slíbené podzimní zarybnění a postupný vzestup hladiny dává do budoucna již optimistický předpoklad pro stabilní rybolov. A to jak v roce příštím, kdy pravděpodobně ještě nebude přehrada dopuštěna do plného stavu, ale pouze po kotu 356,20  -3,8m, tak v letech následujících, kdy se podmínky rybolovu na celé vodní ploše (mimo litorální hájené pásmo) dle předpokladu zase vrátí do původních parametrů.

Ještě jednou Vám všem děkuji za trpělivost a Vaši podporu v nelehkých jednáních po celé období rekonstrukce ÚN. Věřím, že tomu tak bude i nadále.

Přeji Vám za sebe i všechny členy výboru příjemné chvíle u vody a úspěšný rybolov na naší znovu otevřené, krásné Křetínce.

Za výbor rybářského spolku v Letovicích
Ing. Radek Zemánek v.r
Předseda MRS z.s.PS Letovice


Aktuální změna

Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

v souvislosti s postupujícími pracemi na revitalizaci a opravě vodních díla Letovice, rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1 se na tomto rybářském revíru počínaje dnem 15. července 2022 umožňuje lov ryb ve vymezených úsecích:

Lovné úseky:

 

  1. Od tzv. „kamenů v břízkách“ (GPS: 5539075N, 16.5524058E)

po oplocení areálu Jacht clubu (GPS: 49.5558800N, 16.5447083E)

v terénu označeno tabulemi

  1. Od staré silnice z Vranové u mostu (GPS: 5558878N, 16.5394539E)

po konec pláže (GPS: 49.5578608N, 16.5302917E)

mimo míst umístění areačních zařízení s přívodním elektrickým kabelem

v terénu označeno tabulemi

  1. Od areálu „Svitavice“ (GPS: 5588250N, 16.5390000E)

po počátek zátoky „Čína“ (GPS: 49.5602028N, 16.5311706E)

v terénu označeno tabulemi

 

Za následujících podmínek:

  1. Lov z lodí zakázán.
  2. Zákaz navážení nástrah.
  3. Zákaz používání všech typů krmítek.
  4. Míra kapra 45 – 70 cm max., cejna velkého 30 cm, amura 60 cm, štiky 55 cm a sumce 90 cm.
  5. V ostatním se lov řídí platnými Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

!!! Výše popsaná omezení lovu platí do odvolání


Slovo předsedy MRS z.s.PS Letovice

Vážené rybářky a rybáři.

Dovolte mi, abych Vás krátce informoval ohledně rekonstrukce vodního díla Letovice a možnosti obnovení rybaření na této nádrži již v roce 2022

Práce spojené s rekonstrukcí UN Letovice, běží prozatím stále podle schváleného a všemi  dohodnutého časového harmonogramu, který je uveden v územním a stavebním rozhodnutí pro stavbu.  Ta byla zahájena 1.9.2021 mimořádnou manipulací a zrychleným spouštěním hladiny na nejnižší kótu zásobního prostoru  (347 m.n.m.). Od 4.10.2021 byl na celé ÚN MRS Brno z důvodu bezpečnosti pohybu lidí na staveništi, nahromadění ryb v malém prostoru  a umístění elektrických kabelů na hladině,  vydán zákaz rybolovu. Následně začali práce na rekonstrukci přelivu, hráze a odtěžení nánosů.   Od 21.12.2021 se začala přehrada v mírném předstihu znovu napouštět z  -13m na cca -9,5m. Tato výše hladiny byla dosažena ke konci února 2022. Od té doby v rámci technologie prováděných prací stavby přelivu a určitých komplikací s injektáží a ochranou stavby před 200-500 letou vodou, nebylo dosud  další napouštění hladiny, dle názoru Povodí Moravy s.p. možné. To, že v povodí říčky Křetínky už není sníh a je i velké sucho, nedává příliš optimismu pro další rychlé zvedání hladiny, přestože se o to náš spolek společně s okolními obcemi velmi snaží. V podstatě zachytit každý kubík přitékající vody, což bude životně důležité pro ryby, především v letních měsících roku, kdy i přes použití na hladinu instalovaných provzdušňovacích aereátorů, může docházet k přirozenému deficitu kyslíku ve vodním sloupci.

Od 1.4.2022 by tak  snad mohlo začít další napouštění cca o +1,5m, ale ani toto jisté není.

S vedením MRS v Brně, bylo již před zahájením stavby dohodnuto, že opětovný rybolov bude moci probíhat od kóty hladiny 355m.n.m., to je -5m vodního sloupce měřeno od přelivné hrany ( kota 360,10 m.n.m.). Vše bude záležet na vydatnosti přítoku a taky postupu v provádění stavby vlastní rekonstrukce díla. Optimistickým pohledem by rybolov mohl být obnoven někdy koncem června 2022, ale jak už jsem řekl, vše záleží především na tom, zda bude pršet a jak vydatný bude přítok. Pokud bude rybolov letos obnoven, tak již klasicky dle BPVRP, nikoliv tedy podle zákonných podmínek, tak jak tomu bylo od července 2021, aby byla obsádka ryb cíleně snížena. Pravděpodobně tak jako loni, tak i letos, však nebude možné ÚN zarybňovat a určité kompenzace v zarybnění vzhledem k zvýšenému odlovu, který probíhal ve zvýšené míře ( odnos 2 kaprů, amuři bez omezení,….) nám budou po dohodě s MRS Brno přidělovány, až po skončení  stavebních prací. A to etapovitě.

Pro vylepšení podmínek rychlejšího napouštění přehrady, byl z popudu rybářů i obcí již také změněn vodoprávním úřadem, manipulační řád nádrže a veškerá voda , která v rámci rekonstrukce do ÚN Letovice přiteče, bude zadržena. Pod přehradu půjde pouze sanační odtok v hodnotě 50l/s a to až do kóty 353,80. Od ní pak už zase 100l/s.

Je naším společným přáním i snahou, aby mohl být rybolov ve vymezených úsecích ( jak to umožní stavba) znovu co nejdříve zahájen. Na druhé straně si musíme  být vědomi toho, že pro rybáře bylo a je i v tuto chvíli v podstatě vybojováno maximum a to,  jak stavba probíhá, se všemi jejími  důsledky, musíme vzít prostě jako fakt a vydržet to  třeba i do příštího roku, kdy má rekonstrukce v jarních měsících definitivně skončit . Vždyť v původních projektech, které byly dány investorem k povolení byl prvotně plán téměř úplného vypuštění nádrže a to na celé 2 roky, bez ohledu na rybí obsádku. To by v podstatě znamenalo začít na přehradě hospodařit s rybou od úplného začátku, bez možnosti využít její generační potenciál. A tomu se nám podařilo zabránit.

S přáním a vírou brzkého společného setkání nad pruty u naší milované přehrady.

Ing.Radek Zemánek                                                                                                  předseda MRS z.s.PS Letovice


Vážení vyznavači Petrova cechu PS LETOVICE. Vítejte na našich internetových stránkách.

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Našim cílem je poskytovat členské základně informace o aktivitách naší organizace včetně zpráv o aktuálním dění a mnoho dalších užitečných informací, mimo to i zajímavosti z námi pořádaných akcí.

Dále Vás chceme informovat o novinkách důležitých při výkonu rybářského práva.

Přejeme všem rybářům mnoho pěkných zážitků u vody a dobré úlovky.

 


Historie místní organizace Moravského rybářského svazu v LetovicíchNaše organizace byla založena v prosinci 1926, kdy se sešlo v restauraci Karlov, která dosud v Letovicích na náměstí existuje, 20 rybářů a zájemců o rybářství a založilo rybářský spolek „Duhák“. Založený spolek neměl žádnou lovnou ani chovnou vodu, toto trvalo až do roku 1930 kdy se podařilo pronajmout dva menší rybníky. První lovný říční revír získal spolek po dlouhých jednáních pronájmem řeky Svitavy až v roce 1935 od místního velkostatku.

Během trvání prošla organizace jako součást Československého, později Českého rybářského svazu, nyní od roku 1990 je organizací Moravského rybářského svazu.

Dnes organizace hospodaří na dvou mimopstruhových revírech Křetínka 1 plocha 104 ha Svitava 5A plocha 4,7 ha a na dvou revírech pstruhových Svitava 5 plocha 11,3 ha Křetínka 1 P plocha 3 ha.

Hlavními a nejnavštěvovanějšími revíry jsou mimopstruhová přehrada Křetínka 1 a pstruhový revír na řece, Svitava 5.

Během trvání organizace schůzovala převážně v místních restauracích a zařízení a materiál ukládali funkcionáři doma nebo v pronajatých prostorách. Toto trvalo až do roku 1994 kdy se podařilo zakoupit starší rodinný dům, tento opravit a modernizovat a k němu přistavět hospodářské příslušenství. Dnes má organizace vlastní sídlo a organizační základnu v České ulici.

Organizace hospodaří též na čtyřech pronajatých chovných rybnících a na jednom rybníku vlastním, který zakoupila v roce 2013.

Zejména po postavení přehrady Křetínka se zvýšil v místě a okolí zájem o rybaření a dnes má organizace včetně mládeže 650 členů. O svěřené revíry je dobře pečováno, jsou dobře zarybněny, silně navštěvovány a dosahují se na nich nadprůměrné úlovky, i úlovky trofejní.