V rámci pořádání a organizace rybářských závodů, výbor MRS pobočného spolku Letovice hledá brigádníky na výpomoc na pátek 20.5.2022 od 14 hod a neděli 22.5.2022. Mzda 130,-Kč / hod.Případní zájemci se hlaste na telefonu brigádnímu referentovi Chlup Jaroslav mob. 602 803 810.


POZOR ZMĚNA ČASU VÝDEJE POVOLENEK !!!

Výdej členských známek a povolenek v měsících duben a květen se koná vždy v době od 16 do 17 hod. (viz informace členům)


Slovo předsedy MRS z.s.PS Letovice

Vážené rybářky a rybáři.

Dovolte mi, abych Vás krátce informoval ohledně rekonstrukce vodního díla Letovice a možnosti obnovení rybaření na této nádrži již v roce 2022

Práce spojené s rekonstrukcí UN Letovice, běží prozatím stále podle schváleného a všemi  dohodnutého časového harmonogramu, který je uveden v územním a stavebním rozhodnutí pro stavbu.  Ta byla zahájena 1.9.2021 mimořádnou manipulací a zrychleným spouštěním hladiny na nejnižší kótu zásobního prostoru  (347 m.n.m.). Od 4.10.2021 byl na celé ÚN MRS Brno z důvodu bezpečnosti pohybu lidí na staveništi, nahromadění ryb v malém prostoru  a umístění elektrických kabelů na hladině,  vydán zákaz rybolovu. Následně začali práce na rekonstrukci přelivu, hráze a odtěžení nánosů.   Od 21.12.2021 se začala přehrada v mírném předstihu znovu napouštět z  -13m na cca -9,5m. Tato výše hladiny byla dosažena ke konci února 2022. Od té doby v rámci technologie prováděných prací stavby přelivu a určitých komplikací s injektáží a ochranou stavby před 200-500 letou vodou, nebylo dosud  další napouštění hladiny, dle názoru Povodí Moravy s.p. možné. To, že v povodí říčky Křetínky už není sníh a je i velké sucho, nedává příliš optimismu pro další rychlé zvedání hladiny, přestože se o to náš spolek společně s okolními obcemi velmi snaží. V podstatě zachytit každý kubík přitékající vody, což bude životně důležité pro ryby, především v letních měsících roku, kdy i přes použití na hladinu instalovaných provzdušňovacích aereátorů, může docházet k přirozenému deficitu kyslíku ve vodním sloupci.

Od 1.4.2022 by tak  snad mohlo začít další napouštění cca o +1,5m, ale ani toto jisté není.

S vedením MRS v Brně, bylo již před zahájením stavby dohodnuto, že opětovný rybolov bude moci probíhat od kóty hladiny 355m.n.m., to je -5m vodního sloupce měřeno od přelivné hrany ( kota 360,10 m.n.m.). Vše bude záležet na vydatnosti přítoku a taky postupu v provádění stavby vlastní rekonstrukce díla. Optimistickým pohledem by rybolov mohl být obnoven někdy koncem června 2022, ale jak už jsem řekl, vše záleží především na tom, zda bude pršet a jak vydatný bude přítok. Pokud bude rybolov letos obnoven, tak již klasicky dle BPVRP, nikoliv tedy podle zákonných podmínek, tak jak tomu bylo od července 2021, aby byla obsádka ryb cíleně snížena. Pravděpodobně tak jako loni, tak i letos, však nebude možné ÚN zarybňovat a určité kompenzace v zarybnění vzhledem k zvýšenému odlovu, který probíhal ve zvýšené míře ( odnos 2 kaprů, amuři bez omezení,….) nám budou po dohodě s MRS Brno přidělovány, až po skončení  stavebních prací. A to etapovitě.

Pro vylepšení podmínek rychlejšího napouštění přehrady, byl z popudu rybářů i obcí již také změněn vodoprávním úřadem, manipulační řád nádrže a veškerá voda , která v rámci rekonstrukce do ÚN Letovice přiteče, bude zadržena. Pod přehradu půjde pouze sanační odtok v hodnotě 50l/s a to až do kóty 353,80. Od ní pak už zase 100l/s.

Je naším společným přáním i snahou, aby mohl být rybolov ve vymezených úsecích ( jak to umožní stavba) znovu co nejdříve zahájen. Na druhé straně si musíme  být vědomi toho, že pro rybáře bylo a je i v tuto chvíli v podstatě vybojováno maximum a to,  jak stavba probíhá, se všemi jejími  důsledky, musíme vzít prostě jako fakt a vydržet to  třeba i do příštího roku, kdy má rekonstrukce v jarních měsících definitivně skončit . Vždyť v původních projektech, které byly dány investorem k povolení byl prvotně plán téměř úplného vypuštění nádrže a to na celé 2 roky, bez ohledu na rybí obsádku. To by v podstatě znamenalo začít na přehradě hospodařit s rybou od úplného začátku, bez možnosti využít její generační potenciál. A tomu se nám podařilo zabránit.

S přáním a vírou brzkého společného setkání nad pruty u naší milované přehrady.

Ing.Radek Zemánek                                                                                                  předseda MRS z.s.PS Letovice


 Pozvánka ke školení uchazečů o rybářský lístek

Vážené dámy a pánové,

dne 2.4.2022  v 9:00 hod pořádá výbor MRS z.s. pobočného spolku Letovice základní (několikahodinové) školení a následné přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku formou testu. Místo školení je sídlo pobočného spolku Letovice na adrese Česká 28, 67961 Letovice.

Je vhodné si sebou vzít vlastní psací potřeby.

Školení a následný test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Po absolvování školení a úspěšném složení testu bude uchazečům vydáno Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme!

Případnou účast potvrďte předem, nejlépe telefonicky na čísle 731 552 459, nejpozději do pátku 1.4.2021, neboť školení se může účastnit pouze omezený počet osob.


 Informace členům pobočného spolku Letovice

1)
Výše členského příspěvku činí 1.300,- CZK pro členy od 16ti let (bez výjimky); výše

udržovacího členského příspěvku činí 450,- CZK pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky; výše členského příspěvku pro mládež do 15ti let činí 200,- CZK.

V případě že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ve výši 1.000,- CZK. Zápisné nehradí mládež do 15ti let.

2)
Ceny povolenek na rok 2022 pro členy MRS a ČRS:

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 950,- 3.600,- 1.000,- 3.750,-
Poloviční 500,- X 500,- X
Měsíční 650,- X 650,- X
Týdenní 400,- X 400,- X
Denní 150,- X 150,- X
Mládež 300,- X 300,- X

3)
Výdej členských známek a povolenek na rok 2022 pro členy p.s. Letovice bude probíhat na Rybářském domečku na adrese Česká 28, 679 61 Letovice, v následujících termínech:

leden 10. 17. 24. 31.
únor 7. 14. 21. 28.
březen 14. 28.
duben 11. 25.
květen 23.

Výdej členských známek a povolenek v měsících leden a únor v době od 15 do 18 hod, v měsících březen, duben a květen v době od 16 do 17 hod.

Úhradu za členskou známku a povolenku lze provést pouze přímo na místě zaplacení formou hotovosti. Manipulační poplatek při výdeji členských známek a povolenek činí 30,- CZK.
Hostovské a krátkodobé povolenky se budou v roce 2022 od března také opětovně prodávat v prodejně rybářských potřeb ZEKO-Fishing Sport s.r.o. na adrese Česká 197/3 Letovice 67961.

4)
Pro vydání povolenek na rok 2022 je nutno:
Odevzdat do 15.1.2022 řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název.
Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
V případě, že jste v roce 2021 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „Nelovil“.

– Mít s sebou platný Rybářský lístek. Rybářský lístek vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

– Mít s sebou Členský průkaz MRS. Při výměně členského průkazu přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).


Výbor pobočného spolku Letovice přeje všem členům klidné a spokojené Vánoce a do nového roku 2022 především pevné zdraví, lásku, spokojenost a také trochu toho rybářského štěstí.


Vážení vyznavači Petrova cechu PS LETOVICE. Vítejte na našich internetových stránkách.

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Našim cílem je poskytovat členské základně informace o aktivitách naší organizace včetně zpráv o aktuálním dění a mnoho dalších užitečných informací, mimo to i zajímavosti z námi pořádaných akcí.

Dále Vás chceme informovat o novinkách důležitých při výkonu rybářského práva.

Přejeme všem rybářům mnoho pěkných zážitků u vody a dobré úlovky.


Historie místní organizace Moravského rybářského svazu v LetovicíchNaše organizace byla založena v prosinci 1926, kdy se sešlo v restauraci Karlov, která dosud v Letovicích na náměstí existuje, 20 rybářů a zájemců o rybářství a založilo rybářský spolek „Duhák“. Založený spolek neměl žádnou lovnou ani chovnou vodu, toto trvalo až do roku 1930 kdy se podařilo pronajmout dva menší rybníky. První lovný říční revír získal spolek po dlouhých jednáních pronájmem řeky Svitavy až v roce 1935 od místního velkostatku.

Během trvání prošla organizace jako součást Československého, později Českého rybářského svazu, nyní od roku 1990 je organizací Moravského rybářského svazu.

Dnes organizace hospodaří na dvou mimopstruhových revírech Křetínka 1 plocha 104 ha Svitava 5A plocha 4,7 ha a na dvou revírech pstruhových Svitava 5 plocha 11,3 ha Křetínka 1 P plocha 3 ha.

Hlavními a nejnavštěvovanějšími revíry jsou mimopstruhová přehrada Křetínka 1 a pstruhový revír na řece, Svitava 5.

Během trvání organizace schůzovala převážně v místních restauracích a zařízení a materiál ukládali funkcionáři doma nebo v pronajatých prostorách. Toto trvalo až do roku 1994 kdy se podařilo zakoupit starší rodinný dům, tento opravit a modernizovat a k němu přistavět hospodářské příslušenství. Dnes má organizace vlastní sídlo a organizační základnu v České ulici.

Organizace hospodaří též na čtyřech pronajatých chovných rybnících a na jednom rybníku vlastním, který zakoupila v roce 2013.

Zejména po postavení přehrady Křetínka se zvýšil v místě a okolí zájem o rybaření a dnes má organizace včetně mládeže 650 členů. O svěřené revíry je dobře pečováno, jsou dobře zarybněny, silně navštěvovány a dosahují se na nich nadprůměrné úlovky, i úlovky trofejní.