Legislativa


Členství a povolenky

Pokud budete chtít rybařit v revírech Moravského rybářského svazu, z.s. (MRS, z.s.) nebo Českého rybářského svazu, z.s. (ČRS, z.s.), tak musíte být členem některého z pobočných spolků (PS).

Přihlášení do pobočného spolku rybářského svazu
Vše začíná podáním přihlášky u libovolného pobočného spolku. Nejčastěji se však rybáři registrují co nejblíže svému bydlišti – pozor, PS vás může, ale také nemusí přijmout.

Rybářské zkoušky – kvalifikace pro zisk prvního rybářského lístku
Ve zvoleném PS získáte všechny potřebné informace a také termíny rybářských zkoušek. Ty probíhají formou testu o 25 otázkách. Pro úspěšné složení je potřeba správně zodpovědět minimálně otázek 13. Mládež tuto zkoušku většinou skládá v rámci rybářského kroužku.

Rybářský lístek
Po úspěšném složení rybářské zkoušky vám bude vystaveno osvědčení o získané kvalifikaci. S tímto potvrzením stačí zajít na pověřený obecní úřad, pod kterým bydlištěm spadáte, a zažádat o rybářský lístek.

Cena rybářského lístku:
100 Kč – na 1 rok
200 Kč – na 3 roky
500 Kč – na 10 let
1.000 Kč – doživotní
Děti do 15 let platí polovinu.

Členství a zápisné do pobočného spolku
Jako držitel rybářského lístku již můžete být přijati za člena příslušného pobočného spolku, musíte však zaplatit zápisné a roční členství.

Povolenka k lovu ryb
Právo k rybaření však opravňuje až zakoupená povolenka k lovu ryb, která se liší dle období platnosti, typu revíru a územní platnosti.
Po zakoupení povolenky ve výdejních termínech již jen zbývá popřát vám mnoho krásných chvil strávených u vody.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VODNÍ NÁDRŽE LETOVICE

Úvodní ustanovení

 1. Účelem návštěvního řádu je zajištění ochrany přírodních hodnot vodní nádrže Letovice a přilehlých ploch.

 2. Návštěvní řád se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které vstupují a vjíždějí do prostředí vodní nádrže za účelem rekreační, turistické, případně jiné aktivity.

Čl. 1

Zákaz a omezení některých činností

Na veřejných prostranstvích v území vymezeném v Příloze tohoto návštěvního řádu se zakazuje:

 1. provádět veškeré činnosti vedoucí ke znečišťování půdy, vody nebo ovzduší, zejména v souvislosti s likvidací odpadních vod, prováděním údržby motorových vozidel a plavidel

 2. zneškodňovat odpady mimo vyhrazená místa[1]

 3. zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem[2]

 4. poškozovat lesní půdu, vegetaci, zvířenu a majetek

 5. parkovat motorová vozidla mimo vyhrazená a označená místa

 6. vjíždět motorovými a přípojnými vozidly mimo stávající pozemní komunikace

 7. tábořit, stanovat a rozdělávat ohně

 8. umisťovat jakákoliv dočasná přístřeší, či jiné mobilní objekty typu maringotek, karavanů apod.

 9. provádět jakoukoliv stavební činnost v rozporu s příslušnými právními předpisy a územně plánovací dokumentací jednotlivých dotčených obcí

 Čl. 2

Rekreace a vodní sporty

 1. Každý provozuje rekreační a sportovní činnost na vlastní nebezpečí. Ke sportu a  rekreaci jsou na březích využívána především tato místa:

 2. a) na pravém břehu hlavní pláž pod obcí Vranová s parkovištěm

 3. b) na levém břehu pláž rekreačního zařízení Svitavice

 1. Po skončení pobytu je každý povinen uvést místo, popřípadě používaný prostor do původního stavu.

 2. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit jejich pohyb tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních osob. Je zakázáno venčení psů na místech uvedených v odstavci 1. tohoto článku.

 3. Provozovatelé hromadných vodních sportů, kteří provádějí vodní sporty za účelem výcviku mládeže,vrcholového sportu a další činnosti, musí ke svému umístění a provozu na vodní ploše nádrže Letovice získat souhlas od správce vodního díla ( Povodí Moravy, s.p.).

 4. Plavba a provoz malých plavidel se řídí předpisy pro vnitrostátní plavbu.

 5. Místa pro hromadné kotvení pramic a veslic jsou vyznačena v Příloze tohoto návštěvního řádu.

Čl. 3

Ochrana čistoty vody a vodohospodářských zařízení

 1. Každý je povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod, zhoršení odtokových poměrů, poškození břehů, vodních děl a zařízení a porušování práv a právem chráněných zájmů jiných.

 1. Členové rybářského spolku jsou povinni dbát na včasné odklizení uhynulých ryb či jejich zbytků a zakopávat je v dostatečné hloubce a vzdálenosti od vodní nádrže.

Čl. 4

Příroda a les

 1. Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat a nenarušovat lesní prostředí.

 1. V lesích je zakázáno zejména rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, poškozovat stromy a keře, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit, znečišťovat les odpady a odpadky, jezdit a stát s motorovými vozidly.

Čl. 5

Rybářství

Výkon práva rybářství je upraven zvláštními právními předpisy[3].

Čl. 6

Sankce

Porušování podmínek ochrany přírody, které vyplývají z právních předpisů a obecně závazných vyhlášek obcí, bude postihováno jako přestupek podle zvláštních právních předpisů.[4]

Čl. 7

Ustanovení společná a závěrečná

 1. Návštěvní řád byl schválen usnesením Zastupitelstva města Letovice ze dne……., usnesením Zastupitelstva obce Křetín ze dne…………, usnesením Zastupitelstva obce Vranová ze dne……….a usnesením Zastupitelstva obce Lazinov ze dne………

 2. Návštěvní řád je umístěn na webových stránkách Města Letovice, Obcí Lazinov, Vranová a Křetín a dále na informačních tabulích umístěných v okolí vodní nádrže.

 3. Ustanovení tohoto návštěvního řádu se nevztahuje na stavebně ohraničené a zaplocené rekreační areály a pozemky[5] , které nemají charakter veřejného prostranství.

 Čl. 8

Účinnost

Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

[1] odpadové nádoby jsou umístěny v prostoru „U kamene“, na hlavní pláži u mostu, v zátoce

   obce Lazinov, u zařízení Svitavice, na parkovišti pod obcí Vranová, příp. pod obcí Křetín, a to

   v období od června do září

2 provoz skútrů, člunů a jiných plavidel se zážehovými a vznětovými motory s výjimkou

   služebních plavidel Povodí Moravy, s.p., HZS, Policie ČR a záchranné služby ČR není

   povolen

[3] č. 99/ 2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,

[4] zejména zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ( vodní zákon)

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon)

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Obecně závazná vyhláška Města Letovice č.1/ 2014, o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice

Obecně závazná vyhláška Obce Vranová č. , o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice

Obecně závazná vyhláška Obce Křetín č. , o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice

Obecně závazná vyhláška Obce Lazinov č. , o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice

[5] např. Areál Jacht-clubu, sportovně rekreační areál Orea, rekreační areál Svitavice atd.

—————————————————————————————————————————

Důležité upozornění pro členy 

461 068 Křetínka 1  ÚN Letovice revír mimopstruhový

Vážení členi MRS, dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že na uvedeném revíru platí obecně závazná vyhláška města Letovice 1/2014 o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice (viz přiložené dokumenty).

Upozorňujeme na skutečnost, že na všech odstavných parkovištích kolem nádrže jsou umístěny informativní tabule s popisem, kde, jak a jakým způsobem je možno provádět rybolov a jak je možné se chovat na místě samém ve spojitosti s rozděláváním ohňů, stavěním stanů atd. Dle uvedené vyhlášky je jakákoliv činnost ve spojitosti s tábořením, stanování, bivakováním zakázána. Za nepovolené se považují všechny dočasné přístřešky, ať již s podlážkou či bez podlážky vč. slunečníků s bočnicemi, dále stany, bivaky, natažené celty atd. Povolen při nepříznivých klimatických podmínkách je pouze deštník nebo slunečník bez bočnic.

Přenocování v zaparkovaném automobilu na veřejných parkovištích kolem přehrady vyhláška neřeší a není tedy zakázáno.  Používání plynových, lihových vařičů a grilů na lovném místě není zakázáno.

Na celou vyhlášku dohlíží Městská policie Letovice a Policie ČR OO Letovice, která pravidelně provádí kontrolu dodržování vyhlášky obecné povahy. Na skutečnost Vás bude upozorňovat i rybářská stráž, ta na rozdíl od Policie Vás nemůže pokutovat.

—————————————————————————————————————————

Obecně závazná vyhláška

Města Letovice

č. 1/ 2014

o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice

Zastupitelstvo města Letovice se na svém zasedání dne ………usneslo vydat na základě § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Čl. 1

Město je oprávněno ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

Čl. 2

(1) Na veřejném prostranství v části katastrálních území Letovice, Meziříčko a Kněževisko vymezených v Příloze č. 1 se zakazuje táboření, stanování, rozdělávání ohňů, vjíždění motorovými a přípojnými vozidly mimo pozemní komunikace a umisťování jakýkoliv dočasných přístřeší, bivaků s podlážkou, či jiných mobilních objektů typu maringotek, karavanů apod. Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství mimo pozemní komunikace. Zákaz uvedených jednání na pozemních komunikacích je upraven právními předpisy vyšší právní síly.

(2) Stanováním a tábořením se rozumějí všechny formy bez ohledu na to, zda jde o přespání pod vlastním stanem, o použití obytného přívěsu nebo obytného automobilu, nebo o jiné formy.

Čl. 3

(1) Pro období konání závodu Dračích lodí je z ustanovení čl. 2 vyhlášky udělena výjimka.

(2) Výjimku z čl. 2 vyhlášky lze udělit i pro konání jiných sportovních a kulturních akcí nadmístního významu. Výjimku povoluje rada města. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 30 pracovních dnů před konáním akce spolu s vyjádřením Povodí Moravy, s.p.

 Čl. 4

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.