Aktuality

Vážení kolegové,

V letošním roce  na  přehradě Křetínce, úspěšně zahnízdil labutí pár a vyvedl pět mláďat. V posledních dvou měsících se však množí případy kdy dochází k zamotávání zbytků rybářských vlasců do jejich zobáků,
či jejich nohou či dokonce k uražení části zobáku nahozenou návnadou. Tímto jsou tak následně odkázáni na lidskou pomoc, kdy v případě pozdního odhalení již nezbývá než labuť utratit, neboť by její uzavřený chov s hendikepem byl pro ni spíše utrpením. Současný
počet mláďat na přehradě se za poslední 3 týdny
 snížil z 5ks na pouhé dvě malé labutě. Bohužel jsou labutě zvyklé na krmení od návštěvníků přehrady, čímž postupně ztratili plachost. Prosíme proto, o obzvlášť velkou opatrnost při nahazování návnad,
především pak při chytání „na rohlík z hladiny“ !!!

Žádáme každého, kdo najde kolem přehrady jakýkoliv odpad (smotek rybářského vlasce, provázků, bavlnky, háčků či provazu z balíkovačky), aby jej odnesl se sebou a bezpečně zlikvidoval. I tímto způsobem
lze výrazně minimalizovat, kolikrát již těžko odstranitelné a léčitelné následky.

Děkujeme.


!!! MRS ps Letovice hledá nové členy do výboru !!!

 MRS, z.s. pobočný spolek Letovice, hledá pro další funkční období nové členy do výboru
Případní zájemci se mohou hlásit předsedovi spolku
Zemánek Radek
Mob. +420 603 564 294

Informace

Upozorňujeme že rybolov na revíru Křetínka 1 je již obnoven a řídí se podle bližších podmínek rybářského práva.


Informace členům pobočného spolku Letovice

 


SLOVO PŘEDSEDY MRS z.s.PS Letovice

Vážené rybářky a rybáři.

Dovolte mi, abych Vás krátce informoval ohledně rekonstrukce vodního díla Letovice a možnosti obnovení rybaření na této nádrži již v roce 2022

Práce spojené s rekonstrukcí UN Letovice, běží prozatím stále podle schváleného a všemi  dohodnutého časového harmonogramu, který je uveden v územním a stavebním rozhodnutí pro stavbu.  Ta byla zahájena 1.9.2021 mimořádnou manipulací a zrychleným spouštěním hladiny na nejnižší kótu zásobního prostoru  (347 m.n.m.). Od 4.10.2021 byl na celé ÚN MRS Brno z důvodu bezpečnosti pohybu lidí na staveništi, nahromadění ryb v malém prostoru  a umístění elektrických kabelů na hladině,  vydán zákaz rybolovu. Následně začali práce na rekonstrukci přelivu, hráze a odtěžení nánosů.   Od 21.12.2021 se začala přehrada v mírném předstihu znovu napouštět z  -13m na cca -9,5m. Tato výše hladiny byla dosažena ke konci února 2022. Od té doby v rámci technologie prováděných prací stavby přelivu a určitých komplikací s injektáží a ochranou stavby před 200-500 letou vodou, nebylo dosud  další napouštění hladiny, dle názoru Povodí Moravy s.p. možné. To, že v povodí říčky Křetínky už není sníh a je i velké sucho, nedává příliš optimismu pro další rychlé zvedání hladiny, přestože se o to náš spolek společně s okolními obcemi velmi snaží. V podstatě zachytit každý kubík přitékající vody, což bude životně důležité pro ryby, především v letních měsících roku, kdy i přes použití na hladinu instalovaných provzdušňovacích aereátorů, může docházet k přirozenému deficitu kyslíku ve vodním sloupci.

Od 1.4.2022 by tak  snad mohlo začít další napouštění cca o +1,5m, ale ani toto jisté není.

S vedením MRS v Brně, bylo již před zahájením stavby dohodnuto, že opětovný rybolov bude moci probíhat od kóty hladiny 355m.n.m., to je -5m vodního sloupce měřeno od přelivné hrany ( kota 360,10 m.n.m.). Vše bude záležet na vydatnosti přítoku a taky postupu v provádění stavby vlastní rekonstrukce díla. Optimistickým pohledem by rybolov mohl být obnoven někdy koncem června 2022, ale jak už jsem řekl, vše záleží především na tom, zda bude pršet a jak vydatný bude přítok. Pokud bude rybolov letos obnoven, tak již klasicky dle BPVRP, nikoliv tedy podle zákonných podmínek, tak jak tomu bylo od července 2021, aby byla obsádka ryb cíleně snížena. Pravděpodobně tak jako loni, tak i letos, však nebude možné ÚN zarybňovat a určité kompenzace v zarybnění vzhledem k zvýšenému odlovu, který probíhal ve zvýšené míře ( odnos 2 kaprů, amuři bez omezení,….) nám budou po dohodě s MRS Brno přidělovány, až po skončení  stavebních prací. A to etapovitě.

Pro vylepšení podmínek rychlejšího napouštění přehrady, byl z popudu rybářů i obcí již také změněn vodoprávním úřadem, manipulační řád nádrže a veškerá voda , která v rámci rekonstrukce do ÚN Letovice přiteče, bude zadržena. Pod přehradu půjde pouze sanační odtok v hodnotě 50l/s a to až do kóty 353,80. Od ní pak už zase 100l/s.

Je naším společným přáním i snahou, aby mohl být rybolov ve vymezených úsecích ( jak to umožní stavba) znovu co nejdříve zahájen. Na druhé straně si musíme  být vědomi toho, že pro rybáře bylo a je i v tuto chvíli v podstatě vybojováno maximum a to,  jak stavba probíhá, se všemi jejími  důsledky, musíme vzít prostě jako fakt a vydržet to  třeba i do příštího roku, kdy má rekonstrukce v jarních měsících definitivně skončit . Vždyť v původních projektech, které byly dány investorem k povolení byl prvotně plán téměř úplného vypuštění nádrže a to na celé 2 roky, bez ohledu na rybí obsádku. To by v podstatě znamenalo začít na přehradě hospodařit s rybou od úplného začátku, bez možnosti využít její generační potenciál. A tomu se nám podařilo zabránit.

S přáním a vírou brzkého společného setkání nad pruty u naší milované přehrady.

Ing.Radek Zemánek                                                                                                    předseda MRS z.s.PS Letovice


 Informace členům pobočného spolku Letovice

1)
Výše členského příspěvku činí 1.300,- CZK pro členy od 16ti let (bez výjimky); výše

udržovacího členského příspěvku činí 450,- CZK pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky; výše členského příspěvku pro mládež do 15ti let činí 200,- CZK.

V případě že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné ve výši 1.000,- CZK. Zápisné nehradí mládež do 15ti let.

2)
Ceny povolenek na rok 2022 pro členy MRS a ČRS:

Druh povolenky

MP

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.600,-

1.000,-

3.750,-

Poloviční

500,-

X

500,-

X

Měsíční

650,-

X

650,-

X

Týdenní

400,-

X

400,-

X

Denní

150,-

X

150,-

X

Mládež

300,-

X

300,-

X

3)
Výdej členských známek a povolenek na rok 2022 pro členy p.s. Letovice bude probíhat na Rybářském domečku na adrese Česká 28, 679 61 Letovice, v následujících termínech:

leden

10.

17.

24.

31.

únor

7.

14.

21.

28.

březen

14.

28.

duben

11.

25.

květen

23.

Výdej členských známek a povolenek v měsících leden a únor v době od 15 do 18 hod, v měsících březen, duben a květen v době od 16 do 17 hod.

Úhradu za členskou známku a povolenku lze provést pouze přímo na místě zaplacení formou hotovosti. Manipulační poplatek při výdeji členských známek a povolenek činí 30,- CZK.
Hostovské a krátkodobé povolenky se budou v roce 2022 od března také opětovně prodávat v prodejně rybářských potřeb ZEKO-Fishing Sport s.r.o. na adrese Česká 197/3 Letovice 67961.

4)
Pro vydání povolenek na rok 2022 je nutno:
Odevzdat do 15.1.2022 řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název.
Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku.
V případě, že jste v roce 2021 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte „Nelovil“.

– Mít s sebou platný Rybářský lístek. Rybářský lístek vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

– Mít s sebou Členský průkaz MRS. Při výměně členského průkazu přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).


Výbor pobočného spolku Letovice přeje všem členům klidné a spokojené Vánoce a do nového roku 2022 především pevné zdraví, lásku, spokojenost a také trochu toho rybářského štěstí.


Vážení kolegové rybáři, jelikož sami velmi dobře chápeme složitost situace (omezení lovu na revíru Křetínka 1, navýšení ceny členské známky, současnou inflaci, atd.),  provedli jsme pečlivou finanční analýzu a rozhodli jsme se nenavyšovat manipulační poplatek na 50,- CZK, ačkoliv jeho zvýšení bylo odsouhlaseno na Výroční členské schůzi 2021. Tímto krokem chceme jít proti současnému trendu „zdražování všeho“ a zachovat našim členům stávající cenové podmínky co možná nejdéle.  S přáním Petrův zdar! Výbor MRS p.s. Letovice.


11.7.2021 proběhly rybářské závody, jichž se účastnil velký počet závodníků. Vítězný rybář, pan Buriánek ulovil v průběhu obou kol přes 2 desítky kaprů, 2 desítky bílé ryby a také jednu zajímavost, kterou se stal ulovený candát obecný v délce 57 cm, viz foto. Závody se vydařili, neboť závodníci kromě kaprů a bílé ryby ulovili i několik amurů a línů.
Všem zúčastněným děkujeme, výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročník.


15.6.2021 byla vyzvednuta z revíru Křetínka 1 všechna candátí hnízda. Candáti se nám s úspěchem vytřeli a jejich potěr již plave spolu s potěrem ostatních ryb v příbřežních partiích nádrže. Viz foto! 


V polovině května jsme do našeho revíru Křetínka 1 opětovně umístili candátí hnízda. Tato mají pomoci přirozené reprodukci candáta v nádrži. Jedná se hlavně o lokality „u mostu“ a „před Svitavicí“. Tímto prosíme rybáře, aby si dávali pozor, především „u mostu“ a nenahazovali svoje udice na kapry do candátích hnízd. Hnízda jsou označena malými plováky na hladině.
Děkujeme!

Výlov rybníka 2020 
dne 31.10.2020 se, na rybníku ve Křetíně, uskutečnil výlov. Z důvodu současné situace však nebylo možné tuto akci spojit s tradiční Rybářskou poutí a umožnit tak veřejnosti zúčastnit se, a proto přikládáme alespoň malou foto-reportáž z tohoto dne.
Zároveň děkujeme všem pomocníkům za jejich perfektně odvedenou práci a budeme se těšit na příští rok, snad již i s doprovodným programem.
Petrův zdar


Ve dnech 25. a 26. 5.2019 se na rybníku Koupaliště v Letovicích konal další ročník Rybářských závodů.
Výbor MRS ps Letovice tímto děkuje všem návštěvníkům, brigádníkům a sponzorům za účast, a ještě jednou blahopřejeme všem vítězům.

Upozornění
Na revírech ve správě pobočného spolku Letovice jsme rozmístili umělá hnízda na výtěr candátů. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro rozmnožování těchto dravců v našich vodách.


Bratři z Letovic jsou mistry světa v lovu ryb z lodě
Celý článek zde

Bratři Tomáš (vlevo) a David Koudelkovi.

Bratři Tomáš (vlevo) a David Koudelkovi.


REPORTÁŹ

Po loňském vítězství v divizi vstoupil náš tým pod hlavičkou MRS Letovice v letošním roce do druhé ligy skupiny C v lovu ryb udicí na plavanou. Druhá liga je týmová soutěž rozdělená na 4 soutěžní kola, kdy každé kolo vždy zahrnuje jeden sobotní a jeden nedělní čtyřhodinový závod.

Naše pouť touto soutěží začala poslední dubnový víkend na menší nádrži v obci Brušperk nedaleko Ostravy. Celý víkend jsme zde odchytali na 11 případně 13 metrů dlouhé děličky, když hlavní lovenou byli drobní cejni a plotice, sem tam ale dokázal pořadím zamíchat nějaký kapřík, amur nebo úhoř. Po oba dva dny foukal velmi silný vítr, díky kterému byly ryby soustředěny na jedné straně nádrže, což způsobovalo to, že závodníci na jedné straně si povětšinou skvěle zachytali a často nachytali až k 10 kg ryb za jeden závod. Na straně druhé se ale z rybáři až na výjimky závodem protrápili a k vážení často nedonesli ani celý jeden kilogram ryb.

Náš tým složený z mladých závodníků většinou bez zkušenosti s ligovými závody vstupoval do tohoto závodu s velikým respektem a našim cílem bylo držet se co nejdále od posledního sestupového místa tak, abychom si udrželi druholigovou příslušnost i pro příští sezónu. Oba dva dny se vždy dva členové týmu umístili ke konci svého sektoru, což ale naštěstí další dva skvělým výsledkem vykompenzovali. Díky tomu jsme se po prvním kole usadili na sympatickém sedmém místě dvanáctičlenného startovního pole s relativně velkým náskokem na poslední sestupové příčky.

Ke druhému kolu jsme zavítali na začátku června k Mušovské nádrži na závodní úsek nedaleko obce Pasohlávky. Zde nás čekal především lov s odhozovými pruty a anglickými splávky až ve vzdálenosti kolem 40 metrů. Kdo zvládl přesně chytat a krmit na tuto vzdálenost, odměnou mu byly úlovky krásných zlatých až dvoukilových cejnů, kaprů nebo karasů. Výjimkou nebylo ani 15 kg nachytaných za čtyřhodinový závod a nejvyšší váhy sahaly až ke 30 kilogramům.

Pro nás se jednalo o velmi vydařený závod a po sobotním závodě jsme se vyšplhali až na průběžné třetí místo! V neděli náš sice čekal lehký propad pořadím, ale konečné 6. místo a především udržení 7. pozice v celkovém pořadí druhé ligy nám určitě dávalo důvod ke spokojenosti. Po polovině soutěže jsme tedy měli skvěle našlápnuto a mohli se přes léto v klidu přípravovat na poslední dvě zářijová kola.

To první se konalo od 8. září na řece Moravě v Uherském Hradišti. Věděli jsme, že se na tento závod musíme nachystat o to pečlivěji, protože v našem okolí se nenacházejí žádné takto velké a proudné řeky, a proto s tímto druhem rybaření nemáme žádné zkušenosti. Po letošním suchém létu byla sice řeka Morava pod svým normálním stavem a proud byl mnohem pomalejší, než bývá obvykle, ale i tak je to úplně jiné chytání než na stojaté vodě.

Bohužel, vyplnily se ty nejčernější obavy a tento závod jsme absolutně nezvládli. Chytaly se překrásné ryby, velcí cejni těžcí i více než 3 kg, bojovné parmy, kapři a sumci. Nám se však nepodařilo trefit do rybího apetitu, zůstali jsme na posledním místě a co hůř, celkově jsme klesli až na předposlední 11. místo pouze s malým náskokem na poslední Šumperk.

O 14 dní později jsme se setkali znovu na břehu vodní nádrže Krásné nedaleko Šumperka a náš tým čekal nelehký úkol, udržet za sebou právě domácí tým a vyvarovat se poslední dvanácté příčce znamenající sestup.

I přes velmi sychravé počasí jsme bojovali ze všech sil. Chytalo se opět především na děličky, hlavní lovenou rybou byly menší plotice a o něco větší cejni, ve kterých se dalo nachytat i více než 15 kg. Opět, stejně jako v prvním kole, jsme v týmu vystřídali vždy dva lepší a dva horší výsledky a ve vyrovnaném pořadí na chvostu tabulky udrželi předposlední místo. Domácí tým nás sice o 2,5 bodu přeskočil, ale pod sebe jsme dokázali stlačit tým Moravských Budějovic. Vypadalo to tedy, že se můžeme radovat a těšit se na další ročník bojů na druholigových kolbištích.

Bohužel, situace v následujících týdnech se vyvinula velice nepříznivě. Místo jednoho společného divizního závodu pro severní i jižní Moravu, byly naplánovány dva samostatné. Namísto jednoho postupového místa tudíž najednou vznikla místa dvě a s druhou ligou se budou muset rozloučit poslední dva týmy, tedy včetně toho našeho.

Příští rok se nás tedy druhá liga pravděpodobně týkat nebude. Zkušenosti nabyté v letošním ročníku nás ale posunuly o obrovský kus dopředu a věřím, že je v příštím roce zúročíme a opět si vybojujeme postup zpět mezi 12 vyvolených týmů.

Sestup je pro nás samozřejmě zklamáním, na druhou stranu je ale třeba podotknout, že moravská skupina druhé ligy je opravdu velmi kvalitně obsazená soutěž a pro úspěch je potřeba nejen skvěle zvládnutá technika lovu, ale také dobrá znalost místních revírů. Do letošního ročníku například jako nováčci nastoupil tým Matchpro složený ze špičkových polských závodníků, kteří mají zkušenosti s těmi nejkvalitnějšími evropskými závody a do plavané investují několikanásobně vyšší finanční prostředky, než si můžeme dovolit my. Před závody často přijížděli s několikadenním předstihem a trávili mnoho času tréninkem a přípravou na víkendové boje. První a poslední kolo sice s velkým náskokem vyhráli, ale v celkovém pořadí obsadili až třetí místo a místo jednoduchého postupu do první ligy se budou muset o postup prát znovu v příštím ročníku. Velkou satisfakcí pro nás může být, že jsme i takto kvalitní tým dokázali ve druhém kole na Mušově s poměrně slušným náskokem porazit.

První místo a postup mezi plavačkářskou elitu si vybojoval zkušený tým MRS RSK Jižní Morava Tubertini následovaný ČRS Loštice MILO, kterým se po loňském sestupu nepodařilo vrátit zpět do první ligy, a bronzovou příčku obsadila již zmiňovaná polská družina ČRS Matchpro.

Na závěr bych chtěl za podporu poděkovat MRS Letovice, našemu partnerskému týmu MRS Uherské Hradiště PRESTON za cenné rady a pomoc během celého roku a internetovému obchodu sarfix.cz za materiální podporu.

Za tým MRS Letovice PRESTON

Jakub OlšánDalší ročník Rybářské pouti se uskutečnil dne 3.11.2018. Děkujeme všem zůčastněním brigádníkům za odvedenou práci a návštěvníkům za výbornou atmosféru.
Těšíme se na další ročník.Dne 02 a 03.06.2018 se, na přehradním rybníce ve Křetíně, konaly rybářské závody.
Všem velkým i malým rybářům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.


Důležité upozornění !!!

 Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7. 2. 2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).
Na základě této vyhlášky, projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

Rozhodnutí SV bylo zveřejněno na stránkách www.mrsbrno.cz.


Dne 26.08.2017 se konaly, na přehradním rybníce ve Křetíně, dětské rybářské závody.
Všem malým rybářům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.


Vysazovani amuru Kretinka 1,Svitava 5A dne 24.3.2017


Brigada 8.4.2017 – přehradni rybník


V sobotu dne 8.4.2016 se v budově MRS, z.s. pobočného spolku v Letovicích uskutečnilo školení nových členů.
Všem přejeme mnoho rybářských úspěchů.